ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 118  »»
Ps 118, 1 - Ps 118 Hymn świąteczny pochodzenia liturgicznego.

Ps 118, 1 - Częsta formuła używana w psalmach, szczególnie liturgicznych (por. np. Ps 100[99],5; Ps 107[106],1; Jr 33,11). Tutaj służy ona za refren (ww. 1-4.29), podobnie jak w całym Ps 136[135] [->Ps 136[135],1].

Ps 118, 2 - Zob. przypis do Ps 115,9nn.

Ps 118, 6 - Hbr 13,6 przytacza to w pouczeniu religijno-moralnym.

Ps 118, 11 - Zapewne glosa lub błędne powtórzenie, którego nie znają rękopisy przedmasoreckie z Qumran (4QPsb) i z genizy w Kairze.

Ps 118, 12 - Tłum. przybliżone wg LXX; hebr.: "zgasły".

Ps 118, 13 - Tekst popr. wg LXX.

Ps 118, 14 - Por. Wj 15,2.6.12; Mdr 18,8n.

Ps 118, 17 - Por. Iz 54,8; Jr 10,24.

Ps 118, 19 - Por. Ps 24[23],7-10. Aluzja do świątyni.

Ps 118, 20 - Por. Iz 26,2.

Ps 118, 22 - Psalmista porównuje się do kamienia używanego do wznoszenia budowli, który jednak został przez budowniczych odrzucony jako nieprzydatny. Wbrew ich mniemaniom stał się on najbardziej istotnym kamieniem narożnikowym, podtrzymującym budowlę. Symbolika pochodzi z Iz 28,16 (Za 3,9; Za 4,7) i jest często stosowana w NT do Chrystusa (Mt 21,42; Dz 4,11; 1 Kor 3,11; Ef 2,20; 1 P 2,7n).

Ps 118, 25 - Por. Ne 1,11.

Ps 118, 26 - Błogosławieństwo kapłańskie w ramach uroczystości liturgicznych w odpowiedzi na w. 25. W Mt 21,9 aklamacja na cześć Jezusa - Mesjasza przy Jego wjeździe do Jerozolimy ("Hosanna" - "wybaw!", por. w. 25). Wyrażenie to ma sens jednoznacznie mesjańsko-eschatologiczny, jak wynika ze słów Jezusa w Mt 23,39.

Ps 118, 27 - "Pan" = Jahwe; "Ścieśnijcie... ołtarza" - aluzja do liturgii judaizmu, zwłaszcza Święta Namiotów - por. Kpł 23,40; Ne 8,15; 2 Mch 10,7.

Ps 118, 28 - Por. Wj 15,2.

STARY TESTAMENT
Księga Psalmów

PSALM 118(117)1


Świąteczny hymn dziękczynny

118
Alleluja.
Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo łaska Jego trwa na wieki2.
3 Niech mówi dom Izraela:
«Łaska Jego na wieki».
Niech mówi dom Aarona:
«Łaska Jego na wieki».
Niech mówią bojący się Pana:
«Łaska Jego na wieki».

Zawołałem z ucisku do Pana,
Pan mnie wysłuchał i wywiódł na wolność.
Pan jest ze mną, nie lękam się:
cóż mi może zrobić człowiek?4
Pan ze mną, mój wspomożyciel,
ja zaś będę mógł patrzeć z góry na mych wrogów.

Lepiej się uciec do Pana,
niż pokładać ufność w człowieku.
Lepiej się uciec do Pana,
niżeli zaufać książętom.

10 Osaczyły mnie wszystkie narody,
lecz starłem je w imię Pańskie.
11 <Osaczyły mnie w krąg, tak, osaczyły mnie,
lecz starłem je w imię Pańskie>5.
12 Osaczyły mnie w krąg jak pszczoły,
paliły jak ogień ciernie6:
lecz starłem je w imię Pańskie.

13 Popchnięto mnie7, popchnięto, bym upadł,
lecz Pan mi dopomógł.
14 8 Pan, moja moc i pieśń,
stał się moim Zbawcą.
15 Okrzyki radości i wybawienia
w namiotach ludzi sprawiedliwych:
Prawica Pańska moc okazuje,
16 prawica Pańska wysoko wzniesiona,
prawica Pańska moc okazuje.
17 9 Nie umrę, lecz będę żył
i głosił dzieła Pańskie.
18 Ciężko mnie Pan ukarał,
ale na śmierć mnie nie wydał.

19 Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości:
chcę wejść i złożyć dzięki Panu10.
20 Oto jest brama Pana,
przez nią wejdą sprawiedliwi11.
21 Dziękować Ci będę, że mnie wysłuchałeś
i stałeś się moim zbawieniem.

22 12 Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
23 Stało się to przez Pana:
cudem jest w oczach naszych.
24 Oto dzień, który Pan uczynił:
radujmy się zeń i weselmy!
25 O Panie, wybaw!
O Panie, daj pomyślność!13

26 Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie!
Błogosławimy wam z domu Pańskiego14.
27 Pan15 jest Bogiem:
niech nas oświeci!
Ścieśnijcie szeregi, z gałęziami w rękach,
aż do rogów ołtarza15.

28 Jesteś moim Bogiem, chcę Ci dziękować:
Boże mój, chcę Ciebie wywyższać16.
29 Wysławiajcie Pana, bo dobry;
bo łaska Jego na wieki.WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3