ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
««  1 Krl 4  »»
1 Krl 4, 2-6 - Por. 2 Sm 8,16; 2 Sm 20,24.

1 Krl 4, 3 - "Sziszy" - w 2 Sm 20,25: "Szewy"; "pełnomocnik" - zob. 2 Sm 8,16.

1 Krl 4, 9 - Okolice na północny zachód od Jerozolimy.

1 Krl 4, 10 - Judea.

1 Krl 4, 11 - Zachodnia część równiny Jizreel, tj. Ezdrelon.

1 Krl 4, 12 - Pas od Karmelu do jeziora Genezaret.

1 Krl 4, 14 - Południowe Zajordanie.

1 Krl 4, 16 - Inni widzą tu nazwę miejscowości "Bealot" (por. Joz 15,24).

1 Krl 4, 19 - Tu być może wypadła nazwa "Gilead" lub "Gad".

STARY TESTAMENT
1 Księga Królewska

Ustanowienie administracji państwowej

4
Król Salomon był królem nad całym Izraelem. 1 A oto jego dostojnicy na najwyższych urzędach: Azariasz, syn Sadoka, kapłan. Elichoref i Achiasz, synowie Sziszy2, pisarze; Joszafat, syn Achiluda, pełnomocnik2. Benajasz, syn Jojady, wódz wojska; Sadok oraz Abiatar, kapłani. Azariasz, syn Natana, przełożony nadzorców, i Zabud, syn kapłana Natana, zaufany króla. Achiszar, zarządca pałacu, i Adoniram, syn Abdy, przełożony robotników pracujących przymusowo. Ponadto Salomon miał nad całym Izraelem dwunastu nadzorców do zaopatrywania w żywność króla i jego dworu. Każdy z nich miał dostarczać żywność przez miesiąc w roku. A oto ich imiona: Ben-Chur na górze Efraima. Ben-Deker w Makas, Szaalbim, Bet-Szemesz, Elon, Bet-Chanan3. 10 Ben-Chesed w Arubot, do którego należało Soko i cała ziemia Chefer4. 11 Ben-Abinadab miał wszystkie wzgórza koło Dor, a za żonę miał Tafat, córkę Salomona5. 12 Baana, syn Achiluda - Tanak, Megiddo aż poza Jokmeam i całe Bet-Szean za Jizreel aż do Abel-Mechola koło Sartany6. 13 Be-Geber w Ramot w Gileadzie miał Osiedla Jaira, syna Manassesa. W Gileadzie miał również obszar Argob w Baszanie, obejmujący sześćdziesiąt dużych osiedli obmurowanych, o brązowych zaworach u bram. 14 Achinadab, syn Iddo - Machanaim7. 15 Achimaas - u Neftalego; on również wziął za żonę córkę Salomona Basmat. 16 Baana, syn Chuszaja u Asera, łącznie ze wzgórzami8. 17 Joszafat, syn Paruacha, u Issachara. 18 Szimei, syn Eli, u Beniamina. 19 Geber, syn Uriego, w kraju Gilead - ziemię Sichona, króla amoryckiego, i Oga, króla Baszanu.
I był jeden nadzorcą w kraju9...
20 Juda oraz Izrael byli liczni jak piasek nadmorski. Jedli, pili i weselili się.WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3