STARY TESTAMENT
Mądrość Syracha
17
Pan stworzył człowieka z ziemi
i znów go jej zwróci1.
Odliczył ludziom dni i wyznaczył czas odpowiedni,
oraz dał im władzę nad tym wszystkim, co jest na niej2.
Przyodział ich w moc podobną do swojej
i uczynił ich na swój obraz3.
Uczynił ich groźnymi dla wszystkiego stworzenia,
aby panowali nad zwierzętami i ptactwem4.
Dał im wolną wolę, język i oczy,
uszy i serce zdolne do myślenia5.
Napełnił ich wiedzą i rozumem,
o złu i dobru ich pouczył.
Położył oko6 swoje w ich sercu,
aby im pokazać wielkość swoich dzieł6.
10 Imię świętości wychwalać będą
i wielkość Jego dzieł opowiadać.
11 Dodał im wiedzy
i prawo życia dał im w dziedzictwo.
12 Przymierze wieczne zawarł z nimi7
i objawił im swoje prawa.
13 Wielkość majestatu widziały ich oczy
i uszy ich słyszały okazałość Jego głosu.
14 Rzekł im: «Trzymajcie się z dala od wszelkiej niesprawiedliwości!»8
I dał każdemu przykazania co do jego bliźniego.

Boski Sędzia

15 Przed Nim są zawsze ich drogi,
nie skryją się przed Jego oczami9.
17 Dla każdego narodu ustanowił rządcę,
ale Izrael jest działem Pana10.
19 Wszystko, co czynią, jest przed Nim jak słońce,
a oczy Jego są ustawicznie na ich drogach.
20 Przed Nim nie zakryją się złe ich czyny
i wszystkie ich grzechy są przed Panem.
22 Jałmużna męża jest u Niego jak pieczęć,
a dobrodziejstwa człowieka chowa jak źrenicę oka.
23 Potem wreszcie powstanie i odda im,
sprawi też, że odpłata każdemu z nich będzie dana.
24 Tym zaś, którzy się nawracają, daje drogę powrotu
i pociesza tych, którym brakło wytrwałości.

Zachęta do pokuty

25 Nawróć się do Pana, porzuć grzechy,
błagaj przed obliczem [Jego], umniejsz zgorszenie!
26 Wróć do Najwyższego, a odwróć się od niesprawiedliwości
i miej występek w wielkiej nienawiści!
27 Któż w Szeolu wielbić będzie Najwyższego,
zamiast żyjących, którzy mogą oddawać Mu chwałę?
28 Zmarły, jako ten, którego nie ma, nie może składać dziękczynienia,
żyjący i zdrowy wychwala Pana11.
29 Jakże wielkie jest miłosierdzie Pana
i przebaczenie dla tych, którzy się do Niego nawracają,
30 albowiem ludzie nie wszystko mogą
i żaden człowiek nie jest nieśmiertelny.
31 Cóż bardziej świecącego nad słońce? A przecież i ono ulega zaćmieniu;
tak też ciało i krew skłania się do złego.
32 On12 odbywa przegląd sił nieba wysokiego,
a wszyscy ludzie są ziemią i prochem.
ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
PROLOG
««  Syr 17  »»
Syr 17, 1 - Por. Rdz 2,7; Rdz 3,19; Koh 3,20; Koh 12,7.

Syr 17, 2 - Por. Rdz 1,28; Mdr 9,2n.

Syr 17, 3 - Por. Rdz 1,27.

Syr 17, 4 - Por. Rdz 9,2. Nieliczne rkp dodają: "5 Otrzymali używanie pięciu władz Pana, jako szósty darował im po części umysł, a jako siódmy - rozum tłumaczący użycie władz Jego".

Syr 17, 6 - Starożytne przekł. tego wiersza bardzo różne.

Syr 17, 8 - "Oko" - tzn. zdolność poznania prawd Bożych zakrytych dla zmysłów. Ta zdolność jest pewnym uczestnictwem w naturze Bożej; por. Mdr 13,1-6; Rz 1,19n; "dzieł" - wiele rkp dodaje: "9 I dał im przez wieki chełpić się swymi dziwami".

Syr 17, 12 - Por. Wj rozdz. 34 [->Wj 34,1].

Syr 17, 14 - Inni tłum.: "od każdego niesprawiedliwego".

Syr 17, 15 - Nieliczne rkp dodają: "16 Ich drogi od młodości [prowadzą] do złego, i nie zdołali uczynić swych serc cielesnymi zamiast kamiennych, 17 bo w podziale ludów całej ziemi, każdemu...".

Syr 17, 17 - Niektóre rkp dodają: "18 Jego to jako pierworodnego karmi karnością, a udzielając światła miłości nie opuszcza go".

Syr 17, 28 - Por. Syr 6,6; Ps 115[113],17.

Syr 17, 32 - Mowa raczej o Bogu niż o słońcu.

WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3
© Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003
Webmaster: biblia@deon.pl