ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
««  1 Krn 2  »»
1 Krn 2, 1 - Por. Rdz 35,23-26.

1 Krn 2, 3 - Por. Rdz 38,2-5.

1 Krn 2, 7 - Czytaj: "Syn Zimriego: Karmi, a syn Karmiego: Akar..." - część rkp ma: "Akan" (por. Joz 7,1).

1 Krn 2, 11 - Por. Lb 1,7; Rt 4,19-22 (w rkp. "Szalmon" lub "Szalma"; Mt 1,4nn).

1 Krn 2, 18 - "Za żonę" - popr. wg przekł. starożytnych.

1 Krn 2, 23 - Por. Lb 32,41n; popr. wg LXX.

1 Krn 2, 24 - LXX Wlg: "A gdy umarł Chesron, wszedł Kaleb do Efraty. Miał też Chesron żonę Abię, która mu urodziła Aschura, ojca Tekui".

1 Krn 2, 25 - Por. 1 Sm 27,10.

1 Krn 2, 29 - Popr. wg przekł. staroż.

1 Krn 2, 30 - LXX (B) i rkp: "Efraim".

1 Krn 2, 42 - Hebr.: "i synów Mareszy"; popr. wg 2 Krl 2,18n; Joz 14,13nn; Joz 15,44.

1 Krn 2, 46 - Popr. wg LXX; hebr.: Gazeza.

1 Krn 2, 49 - Por. Joz 15,16-19.

1 Krn 2, 50 - Por. 1 Krn 2,19; 1 Krn 4,1n.

1 Krn 2, 51 - Tu zatrzymujemy brzmienie hebr. ze względu na kontekst; poza tym miejscem stosujemy spolszczone "Betlejem".

1 Krn 2, 52 - Popr. Na podstawie 1 Krn 4,2; 1 Krn 8,6 i LXX. Inni popr. inaczej.

1 Krn 2, 53 - Por. Sdz 13,2; Sdz 18,2.

1 Krn 2, 55 - Tekst różnie popr.; por. Lb 24,21; 2 Krl 10,15.

STARY TESTAMENT
1 Księga Kronik

Potomkowie Jakuba. Pokolenie Judy

2
Oto synowie Izraela1: Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Zabulon, Dan, Józef, Beniamin, Neftali, Gad i Aser. Synowie Judy2: Er, Onan i Szela. ci trzej urodzili się mu z Bat-Szuy, Kananejki. Lecz Er, pierworodny Judy, okazał się złym w oczach Pana i spotkała go śmierć. Także synowa jego, Tamar, urodziła mu Peresa i Zeracha. Wszystkich synów Judy było pięciu. Synowie Peresa: Chesron i Chamul. Synowie Zeracha: Zimri, Etan, Heman, Kalkol i Dara, wszystkich ich pięciu. Synowie Karmiego3: Akar, który zatrwożył Izraela z powodu kradzieży rzeczy obłożonych klątwą. Syn Etana: Azariasz. Synowie Chesrona, którzy mu się urodzili: Jerachmeel, Ram i Kelubaj. 10 Ram był ojcem Amminadaba. Amminadab zaś - Nachszona, naczelnika potomków Judy. 11 Nachszon był ojcem Szalmy, a Szalma - Booza4. 12 Booz był ojcem Obeda, a Obed - Jessego. 13 Jesse był ojcem: pierworodnego Eliaba, drugiego Abinadaba, trzeciego Szimei, 14 czwartego Netaneela, piątego Raddaja, 15 szóstego Osema, siódmego Dawida. 16 A siostrami ich były: Seruja i Abigail. Synowie Serui: Abiszaj, Joab i Asahel, trzej; 17 Abigail zaś urodziła Amasę; ojcem Amasy był Jeter, Izmaelita. 18 Kaleb, syn Chesrona, wziął za żonę5 Azubę, z której miał Jeriota. Oto [jeszcze] jej synowie: Jeszer, Szobab i Ardon. 19 A gdy umarła Azuba, Kaleb wziął sobie za żonę Efratę, która mu urodziła Chura. 20 Chur zaś był ojcem Uriego, a Uri - Besaleela. 21 Potem zbliżył się Chesron do córki Makira, ojca Gileada, wziął ją za żonę, gdy miał sześćdziesiąt lat, a urodziła mu Seguba. 22 Segub był ojcem Jaira, który miał dwadzieścia trzy miasta w ziemi Gilead. 23 Zabrał też Aramowi i krajowi Geszur Osiedla Jaira i Kenat z przynależnymi sześćdziesięcioma miejscowościami; wszystkie one należały do synów Makira, ojca Gileada6. 24 Po śmierci Chesrona w Kaleb-Efrata, żona Chesrona, Abijja, urodziła mu Aszchura, ojca Tekoa7. 25 Synami Jerachmeela8, pierworodnego Chesrona, byli: Ram - pierworodny, Buna, Oren, Osem i Achiasz. 26 Miał też Jerachmeel inną żonę, imieniem Atara; ta była matką Onama. 27 Synowie Rama, pierworodnego Jerachmeela: Maas, Jamin i Eker. 28 Synami Onama byli: Szammaj i Jada. Synami Szammaja: Nadab i Abiszur. 29 Żonie Abiszura, która mu urodziła Achbana i Molida, było na imię Abichajil9. 30 Synami Nadaba: Seled i Appaim10. Seled umarł bezdzietny. 31 Synem Appaima: Jiszi. Synem Jisziego: Szeszan. Synem Szeszana: Achlaj. 32 Synami Jady, brata Szammaja: Jeter i Jonatan. Jeter umarł bezdzietny. 33 Synami Jonatana: Pelet i Zara. Ci byli synami Jerachmeela. 34 Szeszan nie miał synów, tylko córki, ale miał sługę Egipcjanina imieniem Jarcha. 35 Dał przeto Szeszan słudze swemu, Jarsze, córkę swą za żonę i urodziła mu Attaja. 36 Attaj zaś był ojcem Natana, a Natan - Zabada. 37 Zabad był ojcem Eflala, a Eflal - Obeda. 38 Obed był ojcem Jehu, a Jehu - Azariasza. 39 Azariasz był ojcem Chelesa, a Cheles - Eleasy. 40 Eleasa był ojcem Sismaja, a Sismaj - Szalluma. 41 Szallum był ojcem Jekamiasza, a Jekamiasz - Eliszamy. 42 Synowie Kaleba, brata Jerachmeela: Mesza, jego pierworodny, który był ojcem Zifa i Mareszy11, <ojca> Chebrona. 43 Synowie Chebrona: Korach, Tappuach, Rekem i Szema. 44 Szema był ojcem Rachama, ojca Jorkeama, a Rekem był ojcem Szammaja. 45 Synem Szammaja był Maon, a Maon był ojcem Bet-Sura. 46 Efa, drugorzędna żona Kaleba, urodziła Charana, Mosę i Gazera12. Charan był ojcem Gazera. 47 Synowie Jahdaja: Regem, Jotam, Geszan, Pelet, Efa i Szaaf. 48 Drugorzędna żona Kaleba, Maaka, urodziła Szebera i Tirchanę. 49 Urodziła ona także Szaafa, ojca Madmanny, Szewę, ojca Makbeny i ojca Gibea. Córką Kaleba była Aksa13. 50 Ci byli synami Kaleba. Synami Chura14, pierworodnego Efraty: Szobal, ojciec Kiriat-Jearim, 51 Salma, ojciec Bet-Lechem15, Charef, ojciec Bet-Gader. 52 Szobal, ojciec Kiriat-Jearim, miał synów: Reajasza, Chasriego i Manachata16, 53 i rody Kiriat-Jearim, Jitrytów, Putytów, Szumatytów i Miszraitów; od nich wyszli Soreatyci i Esztaulici17. 54 Synowie Salmy: Bet-Lechem, Netofatyci, Atrot Bet-Joab, połowa Manachtytów, Soreici, 55 rody pisarzy, mieszkających w Jabbes, Tireatyci, Szimeatyci, Sukatyci. Ci są zatem Kenitami, pochodzącymi z Chammat, od ojca domu Rekaba18.WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3