ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
««  2 Tes 2  »»
2 Tes 2, 2 - "Ducha" - tzn. przez rzekome natchnienie prorockie; "mowę" - tzn. przez wyjaśnienie Pisma świętego.

2 Tes 2, 3 - "Odstępstwo": Łk 18,8; 1 Tm 4,1; 2 Tm 3,1-5; "człowiek grzechu, syn zatracenia" - Antychryst jako narzędzie szatana; por. J 17,12; 1 J 2,18; 2 J 0,7.

2 Tes 2, 4 - "Cześć" - Dn 11,36; "Boga" - Ez 28,2.

2 Tes 2, 6 - Różnie wyjaśnia się sens tego trudnego miejsca. Jeśli się zachowa termin "powstrzymywać", przedmiotem tej czynności może być chwila ukazania się bądź Chrystusa (paruzja), bądź Antychrysta. To drugie jest bardziej prawdopodobne. Wówczas czynnikiem powstrzymującym może być jakaś dobra siła, np. działalność Kościoła (por. Ap 11,3-12). Jeśli natomiast przyjmie się sens "władania", to - przy założeniu, że nie chodzi tu o rzeczy ostateczne, lecz o przedstawiony w barwach apokaliptycznych obraz zagrożenia wiary adresatów - czynnikiem "władającym" jest duch fałszywego proroctwa.

2 Tes 2, 8 - Iz 11,4; por. Ap 19,15.20.

2 Tes 2, 9 - Por. Mt 24,11.24; Ap rozdz. 13 [->Ap 13,1].

Por. Rz 1,28; 2 Tm 4,4.

Niektóre rkp i dwa tłumaczenia starożytne zamiast "pierwociny" czytają "od początku". Jednak "pierwociny" lepiej odpowiadają nauce św. Pawła (por. Rz 11,16; Rz 16,5; 1 Kor 16,15). Termin ten oznacza pierwsze plony, płody, owoce składane na ofiarę (por. Pwt 26,2). W znaczeniu przenośnym u św. Pawła wiążą się z tym pojęciem dwie cechy: 1. początku, który suponuje zakończenie, 2. części najlepszej.
NOWY TESTAMENT
2 List do Tesaloniczan

Okoliczności powtórnego przyjścia Chrystusa

2
W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha1, bądź przez mowę1, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo2 i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia2, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć3, tak że zasiądzie w świątyni Boga3 dowodząc, że sam jest Bogiem. Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem? 4 Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie. Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust5 i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia. Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów6, 10 [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. 11 Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu7, 12 aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość.

Wniosek: Trzymać się łaski!

13 Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że wybrał was Bóg do zbawienia jako pierwociny8 przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę. 14 Po to wezwał was przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. 15 Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. 16 Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam nie kończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, 17 niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie!WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3