Wydawnictwo Pallottinum Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
 
STARY TESTAMENT
1 Księga Kronik
 

Zmiany odźwiernych i inne czynności lewickie1

26
O zmianach odźwiernych: Z Korachitów był Meszelemiasz, syn Koracha, z synów Ebiasafa1. A Meszelemiasz miał synów: pierworodny Zachariasz, drugi Jediael, trzeci Zebadiasz, czwarty Jatniel, piąty Elam, szósty Jochanan, siódmy Elioenaj. 2 I Obed-Edom miał synów: pierworodny Szemajasz, drugi Jozabad, trzeci Joach, czwarty Sakar, piąty Netaneel, szósty Ammiel, siódmy Issachar, ósmy Peulletaj - tak mu Bóg błogosławił. Także synowi jego, Szemajaszowi, urodzili się synowie, którzy długo sprawowali władzę w swoim rodzie, ponieważ byli dzielnymi mężami. Synowie Szemajasza: Otni, Rafael, Obed, Elzabad i bracia jego Elihu i Semakiasz, dzielni mężowie. Wszyscy oni byli z synów Obed-Edoma; oni, synowie ich i ich bracia, każdy dzielny i sposobny do służby: było ich, [synów] Obed-Edoma, sześćdziesięciu dwóch. I Meszelemiasz miał synów i braci, dzielnych mężów, osiemnastu. 10 Także Chosa, z potomków Merariego, miał synów; Szimri został naczelnikiem, bo chociaż nie był pierworodnym, ale ojciec postawił go na czele [rodziny], 11 drugi Chilkiasz, trzeci Tebaliasz, czwarty Zachariasz. Wszystkich synów i braci Chosy - trzynastu. 12 Wśród nich dobierano zmiany odźwiernych; przełożeni tych mężów na równi z braćmi swoimi mieli zajęcia przy obsłudze domu Pańskiego. 13 Ciągnęli losy o każdą bramę3, zarówno mały, jak i wielki, według swoich rodów. 14 Dla Szelemiasza padł los na bramę strony wschodniej. Potem ciągnęli los dla jego syna Zachariasza, mądrego doradcy, i padł jego los na stronę północną. 15 Dla Obed-Edoma - na południową, a dla jego synów - na składnicę4. 16 Dla <Szuppima> i Chosy na stronę zachodnią z bramą Szalleket5, przy drodze wiodącej w górę: straż naprzeciw straży. 17 Od wschodu sześciu lewitów, od północy codziennie czterech, od południa codziennie czterech i przy składnicach po dwóch. 18 Przy zachodniej kolumnadzie6: czterej przy drodze, dwaj przy samej kolumnadzie. 19 Oto są zmiany odźwiernych spośród Korachitów i spośród synów Merariego. 20 Lewici, ich bracia7, czuwali nad skarbcami domu Bożego i nad skarbcami rzeczy świętych. 21 8 Synowie Ladana byli Gerszonitami przez Ladana i naczelników rodów z Ladana Gerszonity i [obejmowali] Jechielitów. 22 Synowie Jechielego: Zetam i brat jego Joel mieli pieczę nad skarbcami domu Pańskiego. 23 Spośród Amramitów, Jisharytów, Chebronitów i Uzzjelitów byli: 24 Szebuel, syn Gerszona, syna Mojżesza, przełożony nad skarbcami. 25 A oto bracia, potomkowie Eliezera: jego syn Rechabiasz, jego syn Izajasz, jego syn Joram, jego syn Zikri, jego syn Szelomit. 26 Ten to Szelomit i jego bracia zarządzali wszystkimi skarbcami rzeczy świętych, jakie ofiarowali Dawid, naczelnicy rodów, tysiącznicy, setnicy i dowódcy wojska. 27 To, co było z wojen i z łupów, poświęcili na utrzymanie domu Pańskiego9. 28 I wszystko, co poświęcił Samuel "Widzący", Saul, syn Kisza, Abner, syn Nera, Joab, syn Serui, oraz wszystko, co poświęcone, było pod opieką Szelomita i jego braci. 29 Z Jisharytów: Kenaniasz10 i synowie jego byli przeznaczeni do spraw zewnętrznych Izraela jako urzędnicy i sędziowie. 30 Z Chebronitów: Chaszabiasz11 i bracia jego, tysiąc siedmiuset ludzi dzielnych, sprawowali nadzór nad Izraelem po drugiej stronie Jordanu na zachód we wszystkich sprawach Pańskich i w posłudze królewskiej. 31 Co do Chebronitów: Jeriasz był przełożonym Chebronitów dla pokolenia swego rodu; w czterdziestym roku panowania Dawida czyniono poszukiwania i znaleziono pośród nich dzielnych mężów w Jazer w Gileadzie, 32 braci jego, dwa tysiące siedmiuset ludzi dzielnych, przedniejszych rodów, których król Dawid ustanowił nad Rubenitami, Gadytami i połową pokolenia Manassesa dla wszystkich spraw Bożych i spraw królewskich.
««  1 Krn 26  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (1 Krn)
 
WSTĘP
««  1 Krn 26  »»
 

1 Krn 26, 1 - Por. 1 Krn 9,17-27; "Ebiasaf" popr. zamiast "Asaf" wg 1 Krn 9,19.

1 Krn 26, 4 - Por. 1 Krn 15,21; 2 Sm 6,10n.

1 Krn 26, 13 - Por. 1 Krn 9,24.

1 Krn 26, 15 - Tłum. przybliżone.

1 Krn 26, 16 - Inni tłum.: "komnaty".

1 Krn 26, 18 - Tłum. przybliżone.

1 Krn 26, 20 - Tekst popr.

1 Krn 26, 21 - Zob. 1 Krn 23,7n.

1 Krn 26, 27 - Por. Lb 31,48-54.

1 Krn 26, 29 - Por. 1 Krn 15,22.

1 Krn 26, 30 - Por. 1 Krn 27,17.

Biblia w MP3 - słuchaj!

Czytaj komentarze do Ewangelii na DEON.pl