STARY TESTAMENT
Księga Psalmów

PSALM 145(144)1


Wielkość i dobroć Boga

145
Pieśń pochwalna. Dawida.

Alef

Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu,
i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki.

Bet

Każdego dnia będę Cię błogosławił
i na wieki wysławiał Twe imię.

Gimel

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
a wielkość Jego niezgłębiona.

Dalet

Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła
i zwiastuje Twoje potężne czyny.

He

Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu
i rozpowiadają Twe cuda.

Waw

I mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych,
i opowiadają Twą wielkość.

Zain

Przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci
i radują się Twą sprawiedliwością.

Chet

Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy2.

Tet

Pan jest dobry dla wszystkich
i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła.

Jod

10 Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje
i święci Twoi niech Cię błogosławią!

Kaf

11 Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę,

Lamed

12 aby oznajmić synom ludzkim Twoją potęgę
i wspaniałość chwały Twego królestwa.

Mem

13 Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,
Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia3.

(Nun)

<Pan jest wierny we wszystkich swych słowach
i we wszystkich swoich dziełach święty>3.

Samek

14 Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają,
i podnosi wszystkich zgnębionych.

Ain

15 4 Oczy wszystkich oczekują Ciebie,
Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie.

Pe

16 Ty otwierasz swą rękę
i wszystko, co żyje, nasycasz do woli.

Sade

17 Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.

Kof

18 Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.

Resz

19 Spełnia wolę tych, którzy się Go boją,
usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.

Szin

20 Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują,
a wytępi wszystkich występnych.

Taw

21 Niech usta moje głoszą chwałę Pana,
by wszelkie ciało wielbiło Jego święte imię
<na zawsze i na wieki>5.
ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 145  »»
Ps 145, 1 - Ps 145 Hymn pochwalny o budowie alfabetycznej.

Ps 145, 8 - Por. Ps 103[102],8 z przypisem.

Ps 145, 13 - Wieczne królestwo Boże cechuje nie tylko potęga i chwała, ale także dobroć i łaskawość (w. 8-9). Zob. także Dn 3,100(33); 1 Tm 1,17. Drugą część wiersza ("Panie... święty") zachowały tylko przekłady starożytne; hebr. jej nie ma.

Ps 145, 15 - Zob. Ps 104[103],28 z przypisem.

Ps 145, 21 - Dodatek, który pewne rkp uzupełniają jeszcze słowami z Ps 115[113],18: "Lecz my błogosławimy Pana odtąd i aż na wieki".

WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3
© Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003
Webmaster: biblia@deon.pl