STARY TESTAMENT
Mądrość Syracha

Chwała Boża w historii Izraela

44
Wychwalajmy mężów sławnych
i ojców naszych według następstwa ich pochodzenia.
Pan sprawił [w nich] wielką chwałę,
wspaniałą swą wielkość od wieków.
Jedni panowali w swoich królestwach,
byli mężami sławnymi z potęgi,
doradcami dzięki swemu rozumowi,
którzy się wypowiedzieli w proroctwach.
Byli panującymi nad krajami dzięki rozstrzygnięciom
i władcami dzięki swej przenikliwości1,
mądrymi myślicielami przez swoją uczoność,
a w służbie swej rządcami.
Byli twórcami melodii muzycznych
i pisali poezje;
mężami bogatymi, obdarzonymi potęgą,
zażywającymi pokoju w swych domach.
Wszyscy ci przez pokolenia byli wychwalani
i stali się dumą swych czasów.
Niektórzy spomiędzy nich zostawili imię,
tak że opowiada się ich chwałę;
ale są i tacy, o których nie pozostała pamięć:
zginęli, jakby wcale nie istnieli,
byli, ale jak gdyby nie byli,
a dzieci ich po nich.
10 Lecz ci są mężowie pobożni2,
których cnoty nie zostały zapomniane,
11 pozostały one z ich potomstwem,
dobrym dziedzictwem są ich następcy.
12 Potomstwo ich trzyma się przymierzy,
a dzięki nim - ich dzieci.
13 Potomstwo ich trwa zawsze,
a chwała ich nie będzie wymazana.
14 Ciała ich w pokoju pogrzebano,
a imię ich żyje w pokoleniach.
15 Narody opowiadają ich mądrość,
a zgromadzenie głosi chwałę.

Henoch

16 Henoch podobał się Panu i został przeniesiony
jako przykład nawrócenia3 dla pokoleń.

Noe4

17 Noe okazał się doskonałym i sprawiedliwym,
a w czasie gniewu stał się okupem4,
dzięki niemu ocalała Reszta dla ziemi, kiedy przyszedł potop.
18 [Pan] zawarł z nim wieczny przymierze,
by już więcej nie zgładzić potopem wszystkiego, co żyje.

Abraham

19 Abraham, wielki ojciec mnóstwa narodów5,
w chwale nikt mu nie dorównał.
20 On zachował prawo Najwyższego,
wszedł z Nim w przymierze;
na ciele jego został złożony [znak] przymierza,
a w doświadczeniu okazał się wierny6.
21 Dlatego Bóg przysięgą zapewnił go,
że w jego potomstwie będą błogosławione narody,
że go rozmnoży jak proch ziemi,
jak gwiazdy wywyższy jego potomstwo,
że da mu dziedzictwo
od morza aż do morza
i od Rzeki aż po krańce ziemi.

Izaak i Jakub

22 Z Izaakiem też uczynił to samo
przez wzgląd na Abrahama, jego ojca7.
23 8 Błogosławieństwo wszystkich ludzi i przymierze
złożył na głowie Jakuba;
uznał go w jego błogosławieństwach8,
dał mu [ziemię] w dziedzictwo,
wymierzył jej części
i podzielił między dwanaście pokoleń.
ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
PROLOG
««  Syr 44  »»
Syr 44, 4 - Popr. wg hebr.; gr.: "rozumem wiedzy dla ludu - mądre mowy w ich nauce". Inni tłum. inaczej.

Syr 44, 10 - Popr. wg hebr.; gr.: "miłosierdzia".

Syr 44, 16 - "Nawrócenia" - hebr.: "znajomość" [Boga]. Por. Rdz 5,24 (LXX); Hbr 11,5.

Syr 44, 17 - Por. Rdz 6,5-9; Rdz 8,21n; Rdz 9,9n; "okupem" - hebr.: "odroślą"; "co żyje" - dosł. "ciała".

Syr 44, 19 - Por. Rdz 17,4n.

Syr 44, 20 - Por. Rdz rozdz. 15 [->Rdz 15,1]; Rdz rozdz. 17 [->Rdz 17,1]; Rdz 22,1-18; Hbr 11,17.

Syr 44, 22 - Por. Rdz 17,19; Rdz 26,3-5.

Syr 44, 23 - Por. Rdz 27,28n; Rdz 28,14; Rdz 35,9-12; Rdz 49,28. "W błogosławieństwach" - hebr.: "w jego pierworodztwie".

WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3
© Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003
Webmaster: biblia@deon.pl