STARY TESTAMENT
Księga Nehemiasza

Rodowody: Kapłani i lewici za Zorobabela i Jozuego

12
A oto są kapłani i lewici, którzy przyszli z Zorobabelem, synem Szealtiela, i Jozuem: Serajasz, Jeremiasz, Ezdrasz1, Amariasz, Malluk, Chattusz, Szekaniasz, Charim2, Meremot, Iddo, Ginneton3, Abiasz, Mijjamin, Maadiasz, Bilga, Szemajasz oraz Jojarib, Jedajasz, Sallu, Amok, Chilkiasz, Jedajasz. - To byli zwierzchnicy kapłanów.
A bracia ich za dni Jozuego, to jest lewici, byli następujący: Jozue, Binnuj, Kadmiel, Szerebiasz, Juda, Mattaniasz; on i bracia jego kierowali śpiewem hymnów dziękczynnych; a Bakbukiasz, Unni i bracia ich stali naprzeciw nich przy wykonywaniu obowiązków.

Arcykapłani od Jozuego do Jadduy

10 A Jozue był ojcem Jojakima, Jojakim był ojcem Eliasziba, Eliaszib - Jojady, 11 Jojada był ojcem Jochanana, Jochanan4 był ojcem Jadduy.

Kapłani za Jojakima

12 A za dni Jojakima głowami rodów byli następujący kapłani: w [rodzie] Serajasza - Merajasz; w [rodzie] Jeremiasza - Chananiasz; 13 w [rodzie] Ezdrasza - Meszullam; w [rodzie] Amariasza - Jochanan; 14 w [rodzie] Malluka5 - Jonatan; w [rodzie] Szekaniasza5 - Józef; 15 w [rodzie] Charima - Adna; w [rodzie] Meremota6 - Chelkaj; 16 w [rodzie] Iddo - Zachariasz; w [rodzie] Ginnetona - Meszullam; 17 w [rodzie] Abiasza - Zikri; w [rodzie] Mijjamina7...; w [rodzie] Maadiasza7 - Piltaj; 18 w [rodzie] Bilgi - Szammua; w [rodzie] Szemajasza - Jonatan; 19 w [rodzie] Jojariba - Mattenaj; w [rodzie] Jedajasza - Uzzi; 20 w [rodzie] Sallu8 - Kallaj; w [rodzie] Amoka - Eber; 21 w [rodzie] Chilkiasza - Chaszabiasz; w [rodzie] Jedajasza - Netanel.
22 9 Za dni Eliasziba, Jojady, Jochanana i Jadduy zostali spisani naczelnicy rodów kapłańskich w kronice prowadzonej aż do9 panowania Dariusza9 perskiego.

Zwierzchnicy rodów lewickich

23 Synowie Lewiego: naczelnicy ich rodów zostali spisani w Kronice, lecz tylko do dni Jochanana, syna10 Eliasziba. 24 Zwierzchnikami lewitów byli: Chaszabiasz, Szerebiasz, Jozue, Binnuj11, Kadmiel i bracia ich - którzy według rozporządzenia Dawida, męża Bożego, przy wielbieniu i dziękczynieniu stali naprzeciw nich, oddział równo z oddziałem11 - 25 mianowicie: Mattaniasz, Bakbukiasz, Obadiasz; a odźwierni Meszullam, Talmon, Akkub trzymali straż przy składnicach u bram. 26 Ci żyli za dni Jojakima - syna Jozuego, syna Josadaka - i za dni namiestnika Nehemiasza oraz kapłana-pisarza Ezdrasza.

OSTATNIE DZIEŁO WSPÓLNE EZDRASZA I NEHEMIASZA


Poświęcenie muru

27 A na poświęcenie muru Jerozolimy odszukano lewitów, by ze wszystkich ich siedzib sprowadzić ich do Jerozolimy na radosny obchód poświęcenia przy hymnach i grze na cymbałach12, harfach i cytrach. 28 Zgromadzili się więc śpiewacy tak z okręgu otaczającego Jerozolimę, jak i z gospodarstw Netofatytów 29 oraz z Bet-Haggilgal i z pól miejscowości Geba i Azmawet; śpiewacy bowiem zbudowali sobie gospodarstwa dokoła Jerozolimy. 30 Kapłani i lewici oczyścili siebie13, a potem oczyścili lud, bramy i mur.
31 I wprowadziłem zwierzchników Judy przed14 mur, i ustawiłem dwa wielkie chóry dziękczynne. Jeden szedł14 wzdłuż muru14 w prawo ku Bramie Śmietników. 32 Za nimi szedł Hoszajasz z połową zwierzchników Judy 33 oraz Azariasz, Ezdrasz15, Meszullam, 34 16 Juda, Mijjamin16, Szemajasz, Jeremiasz 35 spośród kapłanów z trąbami; a Zachariasz - syn Jonatana, syna Szemajasza, syna Mattaniasza, syna Micheasza, syna Zakkura, syna Asafa - 36 i bracia jego: Szemajasz, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Netanel, Juda, Chanani z instrumentami muzycznymi Dawida, męża Bożego; a pisarz Ezdrasz szedł przed nimi. 37 Dalej posuwali się oni ku Bramie Źródlanej, następnie poszli wprost przed siebie w kierunku17 stopni do Miasta Dawidowego, po drodze w górę przy murze obok17 pałacu Dawidowego, aż do Bramy Wodnej na wschodzie.
38 Drugi chór dziękczynny - a ja byłem za nim oraz połowa zwierzchników18 ludu - szedł wzdłuż muru w lewo18 obok Wieży Piekarników aż do Muru Szerokiego, 39 dalej obok Bramy Efraimskiej ku Bramie Jeszańskiej19 i ku Bramie Rybnej oraz wieży Chananeela, Wieży Seciny19 aż do Bramy Owczej; a stanęli przy Bramie Więziennej.
40 Oba chóry dziękczynne stanęły przy domu Bożym, ja także i połowa zwierzchników ze mną; 41 a kapłani: Eliakim, Maasejasz, Miniamin, Micheasz, Elioenaj, Zachariasz, Chananiasz byli z trąbami 42 oraz Maasejasz, Szemajasz, Eleazar, Uzzi, Jochanan, Malkiasz, Elam i Ezer. Wtedy śpiewacy dali się słyszeć, a Jizrachiasz był [ich] kierownikiem. 43 W owym dniu złożono znaczne ofiary; cieszyli się oni, gdyż Bóg dał im wielką radość; również żony i dzieci cieszyły się; a radość Jerozolimy słyszano z daleka.

Przypisek: Utrzymanie kapłanów i lewitów

44 W owym czasie ustanowiono mężów nad składnicami dla zapasów: dla świętych darów pierwocin, dziesięcin, aby w nich20 zbierali z posiadłości miejskich udziały prawem nałożone na korzyść kapłanów i lewitów; Juda bowiem miał radość z kapłanów i lewitów, pełniących służbę. 45 Oni wykonywali służbę Boga swego i służbę oczyszczenia - jak również śpiewacy i odźwierni - zgodnie z rozporządzeniem Dawida i syna jego Salomona. 46 Albowiem za dni Dawida był Asaf jako pierwszy kierownikiem śpiewaków oraz pieśni pochwalnych i pieśni dziękczynnych dla Boga. 47 Za dni Zorobabela i za dni Nehemiasza cały Izrael składał udziały na codzienne utrzymanie śpiewaków i odźwiernych; i wydzielano świętą należność lewitom, a lewici wydzielali ją synom Aarona.
ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
««  Ne 12  »»
Ne 12, 1 - Inny niż bohater księgi.

Ne 12, 3 - Popr. wg wiersza 15.

Ne 12, 4 - Imię popr. wg Wlg.

Ne 12, 11 - Popr. wg wiersza 22n.

Ne 12, 14 - "Malluk" - popr. wg wiersza 2. "Szekaniasz" - popr. wg wiersza 3.

Ne 12, 15 - Popr. wg wiersza 3.

Ne 12, 17 - "Mijjamin" - popr. wg wiersza 5 i Wlg. "Maadiasz" - popr. wg wiersza 5.

Ne 12, 20 - Popr. wg wiersza 7.

Ne 12, 22 - "Lewici", stojące tu omyłkowo w hebr. i Wlg opuszczono (por. wiersz 23); "w kronice prowadzonej aż do" - uzupełnienie wg wiersza następnego. "Dariusz" = III (336-331).

Ne 12, 23 - Tj. wnuka; por. Ne 10,11.

Ne 12, 24 - "Binnuj", popr. wg wiersza 8. "Oddział równo z oddziałem" - Wlg: "żeby równomiernie spełniali obowiązki po kolei".

Ne 12, 27 - Zob. przypis do Ezd 3,10.

Ne 12, 30 - Zob. Ezd 6,20.

Ne 12, 31 - "Przed mur", patrząc ze strony miasta; Wlg: "na mur". Procesje posuwały się prawdopodobnie po nasypie wzmacniającym od strony miasta mur i przeznaczonym dla obrońców. "Szedł" - popr. wg wiersza 38. Punktem wyjścia obu chórów była brama nad Doliną. "Wzdłuż muru" - Wlg: "po murze".

Ne 12, 33 - Inny niż bohater księgi.

Ne 12, 34 - Wlg: wiersz 33b; odtąd aż do końca rozdziału numeracja wierszy hebr. jest o jeden stopień wyższa niż wierszy łacińskich. "Mijjamin" - popr. wg wierszy 5 i 17.

Ne 12, 37 - "W kierunku" - Wlg: "po stopniach". "Obok pałacu" - Wlg: "nad pałacem".

Ne 12, 38 - "Połowa zwierzchników..." - uzupełnione wg wiersza 32. "W lewo" - popr. wg wiersza 31.

Ne 12, 39 - "Jeszańskiej" - por. Ne 3,6; "Seciny" - por. Ne 3,1.

Ne 12, 44 - "W nich", tj. w składnicach.

WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3
© Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003
Webmaster: biblia@deon.pl