STARY TESTAMENT
1 Księga Kronik

Potomkowie Beniamina i ich siedziby

8
Beniamin1 był ojcem swego pierworodnego Beli; drugiego - Aszbela, trzeciego - Achracha1, czwartego - Nochy, piątego - Rafy. Synami Beli byli: Addar, Gera, ojciec Ehuda2, Abiszua, Naaman i Achoach, Gera, Szefufan i Churam. Oto synowie Ehuda; ci byli naczelnikami rodów mieszkających w Geba i przesiedlili ich do Manachat: Naaman, Achiasz i Gera; on to ich przesiedlił3 i był ojcem Uzzy i Achichuda, a Szacharaima - w kraju Moabu. Potem gdy odprawił swe żony: Chuszim i Baarę, miał ze swej nowej żony: Jobaba, Sibię, Meszę, Malkoma, 10 Jeusa, Sakiasza i Mirmę; ci byli jego synami, naczelnikami rodów. 11 Z Chuszim miał: Abituba i Elpaala. 12 Synowie Elpaala: Eber, Miszam i Szemed, on to zbudował Ono, Lod i miejscowości przynależne. 13 Beria4 i Szema byli naczelnikami rodów mieszkających w Ajjalonie; oni to wypędzili mieszkańców Gat. 14 Achio, Szaszak, Jeremot, 15 Zebadiasz, Arad, Eder, 16 Mikael, Jiszpa i Jocha, byli synami Berii, 17 Zebadiasz, Meszullam, Chizki, Cheber, 18 Jiszmeraj, Jizlia i Jobab, byli synami Elpaala. 19 Jakim, Zikri, Zabdi, 20 Elienaj, Silletaj, Eliel, 21 Adajasz, Berajasz, Szimrat byli synami Szimejego. 22 Jiszpan, Eber, Eliel, 23 Abdon, Zikri, Chanan, 24 Chananiasz, Elam, Antotiasz, 25 Jifdejasz i Peniel byli synami Szaszaka. 26 Szamszeraj, Szechariasz, Ataliasz, 27 Jaareszjasz, Eliasz, Zikri byli synami Jerochama. 28 Ci byli naczelnikami rodów według ich spisów; zamieszkali oni w Jerozolimie5.

Ród Saula

29 W Gibeonie mieszkał Abi-Gibeon; imię jego żony było Maaka6. 30 Jego synem pierworodnym był Abdon, potem Sur, Kisz, Baal, Ner7, Nadab, 31 Gedor, Achio i Zeker. 32 Miklot był ojcem Szimejego. Oni również mieszkali w pobliżu swych krewnych ze swoimi braćmi w Jerozolimie.
33 8 Ner był ojcem Kisza, Kisz - Saula. Saul był ojcem Jonatana, Malkiszuy, Abinadaba i Eszbaala. 34 Synem Jonatana był Meribbaal; Meribbaal był ojcem Miki. 35 Synowie Miki: Piton, Melek, Tarea i Achaz. 36 Achaz był ojcem Joaddy; Joadda - Alemeta, Azmaweta i Zimriego; Zimri był ojcem Mosy. 37 Mosa był ojcem Binei; jego synem był Rafa, synem jego Eleasa, synem jego Asel. 38 Asel miał sześciu synów, a oto ich imiona: Azrikam, Bokru9, Izmael, Szeariasz, Obadiasz i Chanan. Wszyscy oni byli synami Asela. 39 Synowie jego brata Eszeka: Ulam, jego pierworodny, drugi Jeusz, trzeci Elifelet. 40 Synowie Ulama byli dzielnymi wojownikami, strzelającymi z łuku10. Mieli oni wielu synów i wnuków - stu pięćdziesięciu. Ci wszyscy byli potomkami Beniamina.
ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
««  1 Krn 8  »»
1 Krn 8, 1 - "Beniamin": Rdz 46,21; Lb 26,38-41; por. 1 Krn 7,6; "Achrach" = Achiram (Lb 26,38).

1 Krn 8, 3 - Por. Sdz 3,15n.

1 Krn 8, 7 - Tekst skażony; niektórzy odnoszą to do Ehuda (Sdz 3,15-28; por. Oz 9,9).

1 Krn 8, 13 - Por. 1 Krn 7,23.

1 Krn 8, 28 - Por. 1 Krn 9,34; Ne 11,4-9.

1 Krn 8, 29 - Por. 1 Krn 9,35; 1 Krn 21,29.

1 Krn 8, 30 - Dod. wg 1 Krn 9,36.

1 Krn 8, 33 - Por. 1 Krn 9,39-44; 1 Sm 14,49-51.

1 Krn 8, 38 - Rkp, LXX, syr.: "jego pierworodny". Por. 1 Krn 9,44.

1 Krn 8, 40 - Rys znamienny Beniaminitów; por. 1 Krn 12,2; 2 Krn 14,7; 2 Sm 1,22.

WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3
© Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003
Webmaster: biblia@deon.pl