Wydawnictwo Pallottinum Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
 
STARY TESTAMENT
Księga Psalmów
 

PSALM 72(71)1


Królestwo Mesjasza

72
Salomonowy.
O Boże, przekaż Twój sąd królowi
i Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu2.
Niech sądzi sprawiedliwie Twój lud
i ubogich Twoich - zgodnie z prawem!
3 Niech góry przyniosą ludowi pokój,
a wzgórza - sprawiedliwość!
Otoczy opieką uciśnionych z ludu,
ratować będzie dzieci ubogich,
a zetrze ciemiężyciela.
I będzie trwał długo jak słońce,
jak księżyc przez wszystkie pokolenia4.
Zstąpi jak deszcz na trawę,
jak deszcz rzęsisty, co nawadnia ziemię5.
Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość
i wielki pokój, dopóki księżyc nie zgaśnie.

I panować będzie od morza do morza,
od Rzeki aż po krańce ziemi6.
Nieprzyjaciele będą mu się kłaniać,
a jego przeciwnicy pył będą lizali7.
10 Królowi Tarszisz i wysp
przyniosą dary,
królowie Szeby i Saby8
złożą daninę.
11 I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie,
wszystkie narody będą mu służyły.

12 Wyzwoli bowiem wołającego biedaka
i ubogiego, i bezbronnego.
13 Zmiłuje się nad nędzarzem i biedakiem
i ocali życie ubogich:
14 uwolni ich życie od krzywdy i ucisku,
a krew ich cenna będzie w jego oczach.
15 Przeto będzie żył i dadzą mu złoto z Saby,
zawsze będą się modlić za niego,
nieustannie mu błogosławić.

16 Obfitość zboża niech będzie na ziemi,
szczyty gór niech zaszumią [lasami]!
Jak Liban [niech wzrasta] plon jego,
niech zakwitną jego łodygi9 jak polna trawa!
17 Imię jego niech trwa na wieki;
jak długo świeci słońce, niech wzrasta jego imię!
Niech się wzajemnie nim błogosławią!
Niech wszystkie narody ziemi życzą mu szczęścia!10

18 Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
który sam jeden czyni cuda!
19 11 Błogosławione na wieki chwalebne Jego imię;
niech się cała ziemia napełni Jego chwałą!
Niech się tak stanie - niech się stanie!

20 (Skończyły się modlitwy Dawida, syna Jessego).
PROLOG
««  Ps 72  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Ps)
 
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 72  »»
 

Ps 72, 1 - Ps 72 Psalm królewski, rozumiany w okresie judaizmu i w NT w sensie mesjańskim.

Ps 72, 1 - Por. 1 Krl 3,9.

Ps 72, 3 - Sprawiedliwe rządy Boga rozciągają się na całą naturę (por. Jl 2,23-24); podobnie będzie rządził Mesjasz (Iz 9,6; Jr 23,5; Jr 33,15), opiekun ubogich (Iz 11,4; So 3,12), przynosząc sprawiedliwość i pokój na ziemię (por. Iz 2,4; Iz 32,16n; Za 9,10).

Ps 72, 5 - Por. Ps 89[88],37n.

Ps 72, 6 - Por. Iz 45,8; Iz 61,11.

Ps 72, 8 - Mesjańska zapowiedź powszechnego królestwa Bożego (por. Za 9,10).

Ps 72, 9 - Oddając hołd poddańczy; por. Iz 49,23; Mi 7,17.

Ps 72, 10 - Szeba (w Afryce, w sąsiedztwie Etiopii?) - zob. Rdz 10,7; Iz 43,3; Iz 45,14; Saba (w płd. Arabii) - zob. 1 Krl 10,1nn; Iz 60,6.

Ps 72, 16 - "Łodygi" - hebr.: "mieszkańcy miast"; tekst po części skażony; tłum. przypuszczalne.

Ps 72, 17 - Błogosławieństwo udzielone przez Boga Abrahamowi (Rdz 12,3; Rdz 22,18).

Ps 72, 19 - Doksologia końcowa i konkluzja drugiej Księgi Psałterza.

Biblia w MP3 - słuchaj!

Czytaj komentarze do Ewangelii na DEON.pl