Wydawnictwo Pallottinum Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
 
STARY TESTAMENT
Księga Micheasza
 

Mesjasz i Jego królestwo

5
A ty, Betlejem Efrata,
najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich!
Z ciebie mi wyjdzie
Ten, który będzie władał w Izraelu,
a pochodzenie Jego od początku,
od dni wieczności1.
Przeto [Pan] wyda ich aż do czasu,
kiedy porodzi mająca porodzić2.
Wtedy reszta braci Jego powróci
do synów Izraela.
Powstanie On i paść będzie mocą Pańską,
w majestacie imienia Pana Boga swego.
Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę
aż po krańce ziemi.
A Ten będzie pokojem3.
Jeśli Asyria wtargnie do naszego kraju,
jeśli stąpać będzie po naszych pałacach,
wzbudzimy przeciw niej siedmiu pasterzy
i ośmiu książąt ludu.
I będą paść kraj Asyrii mieczem,
a kraj Nimroda pałaszem.
Tak ocali On nas od Asyrii,
gdy ona wtargnie do naszego kraju,
gdy stąpać będzie w naszych granicach.

Triumfy królestwa mesjańskiego4

Wówczas będzie Reszta Jakuba
wśród wielu ludów
jak rosa [zesłana] przez Pana,
jak obfity deszcz na trawę,
które5 nie pokładają nadziei w człowieku
ani się na synów ludzkich nie oglądają.
Wówczas będzie Reszta Jakuba
między narodami, wśród wielu ludów,
jak lew między zwierzętami lasu,
jak lwiątko między trzodami owiec,
co, gdy przychodzi, tratuje i rozdziera,
a nie ma takiego, kto by ocalił.
Ręka twoja zatriumfuje nad twymi wrogami,
i wszyscy nieprzyjaciele twoi będą wycięci.

Fałszywe środki pomyślności będą zniszczone

«I w owym dniu - wyrocznia Pana -
wyniszczę konie twoje spośród ciebie
i zniszczę twe rydwany.
10 Wytracę miasta twego kraju
i zburzę wszystkie twoje twierdze.
11 Odejmę czarodziejstwa z twej ręki
i wieszczbiarzy już w tobie nie będzie.
12 Wytracę spośród ciebie rzeźby twoje i stele
i już nie będziesz oddawać pokłonu
dziełom swoich rąk.
13 Powyrywam spośród ciebie twe aszery
i wyniszczę twoje posągi.
14 Tak w gniewie i w uniesieniu dokonam pomsty
nad narodami, które nie były posłuszne»
««  Mi 5  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Mi)
 
WSTĘP
««  Mi 5  »»
 

Mi 5, 1 - Betlejem: miasteczko 8 km na południe od Jerozolimy, zwane tu Efrata może dlatego, że taka była jego pierwotna nazwa (Rdz 35,16; Rdz 48,7; Rt 4,11) albo że leżało na obszarze Efraty (Ps 132[131],6); czasami dla odróżnienia go od innego Betlejem w Zabulonie (Joz 19,15) nazywano je też Betlejem Judzkim (Sdz 17,7.9; Sdz 19,1; 1 Sm 17,12; Mt 2,1.5). Tu urodził się Dawid i był namaszczony przez Samuela (1 Sm 16,4nn.12n). Micheasz ogłasza, że przyszły Mesjasz, "syn Dawidowy", narodzi się w Betlejem; potwierdzają to Ewangeliści (Mt 2,6; J 7,42). Słowa: "pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności" świadczyłyby o odwiecznym pochodzeniu Mesjasza, lecz hebr. może też znaczyć: "pochodzenie Jego od dawna, od najdawniejszych czasów", co wskazywałoby raczej na starożytne początki dynastii Dawidowej, z której miał przyjść Mesjasz tutaj zapowiedziany.

Mi 5, 2 - Prorok wskazuje tu na Matkę Mesjasza (aluzja do Iz 7,14).

Mi 5, 4 - Por. Ag 2,9; Ef 2,14.

Mi 5, 6 - Nowe królestwo zapoczątkowane przez Mesjasza i oczyszczona Reszta Izraela oprze się w swej misji wyłącznie na Bogu i odniesie zwycięstwo nad światem pogańskim. Por. Rdz 12,2n; Ga 3,8n.

Mi 5, 6 - Inni: "która", odnosząc do trawy.

Biblia w MP3 - słuchaj!

Czytaj komentarze do Ewangelii na DEON.pl