Wydawnictwo Pallottinum Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
 
STARY TESTAMENT
Księga Ozeasza
 

Za karę czeka wygnanie

9
Nie ciesz się, Izraelu,
nie krzycz z radości jak inne narody,
bo opuściłeś Boga swego uprawiając nierząd,
umiłowałeś zapłatę nieczystą1
na wszystkich klepiskach zbożowych.
Klepiska, tłocznie nie dadzą żywności,
moszczu zabraknie.
Nie będą oni mieszkać dłużej w ziemi Pańskiej,
Efraim musi wracać do Egiptu -
w Asyrii będą jedli pokarmy nieczyste.
Nie będą wina wylewać na ofiarę dla Pana
ani też krwawych ofiar Jemu składać;
chleb ich się stanie tak jak chleb żałoby,
kto go spożyje - już nieczysty będzie;
bo chleb ich będzie tylko dla nich -
do domu Pańskiego nie wejdzie.
Cóż uczynicie w dzień święta,
w uroczysty dzień Pański?
Tak, oni muszą wędrować do Asyrii2;
Egipt2 ich zbierze, a Memfis2 pogrzebie,
oset pokryje skarby ich ze srebra,
a ich namioty porosną cierniami.

Prorok cierpi prześladowanie

Oto nadchodzą dni kary,
zbliża się dzień odpłaty;
Izrael woła: "Głupcem jest prorok,
a mąż natchniony szaleje".
Tak jest z powodu wielkiej winy twojej
i ogromu twojej wrogości3.
4 Efraim czatuje obok namiotu5 proroka,
na wszystkich jego drogach zastawiono sidła,
nawet i w domu swego Boga jest prześladowany.
Wykopali mu dół głęboki,
jak wtedy w Gibea,
lecz [Pan] pamięta ich nieprawości
i karać będzie ich grzechy.

Wspomnienie grzechów popełnionych w Baal-Peor

10 Jak winne grona na pustyni,
tak Izraela znalazłem;
jak na pierwszy owoc figowego drzewa
na waszych przodków patrzyłem:
lecz przyszli do Baal-Peor
i oddali się hańbie6,
i stali się wstrętni jak to, co kochali.
11 Jak ptak uleci chwała Efraima:
nie będzie urodzin, ciąży ni poczęcia,
12 a choćby nawet wychowali synów,
będą ich pozbawieni, nim jeszcze dorosną:
biada im samym, kiedy się od nich oddalę.
13 Efraim - jak widzę -
czyni zwierzyną dziką swoje dzieci7,
Efraim musi swoich synów wydać zabójcy.
14 "Daj im, o Panie, co tylko dać zechcesz -
łono, które roni, i piersi wyschnięte!"

Kara za odstępstwo w Gilgal

15 Cała ich złość dokonała się w Gilgal8,
tam też zacząłem ich nawiedzać
z powodu czynów nieprawych.
Wyrzucę ich z mego domu,
nie będę ich więcej miłował.
Wszyscy ich książęta są buntownikami.
16 Efraim powalony na ziemię,
wyschły jego korzenie -
nie przynoszą już więcej owocu;
a nawet gdy porodzą, Ja sprawię,
że umrze drogi owoc ich łona».
17 Mój Bóg ich odrzuci,
gdyż Go nie słuchali:
błąkać się będą między narodami.
««  Oz 9  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Oz)
 
WSTĘP
««  Oz 9  »»
 

Oz 9, 1 - Dobra ziemskie przypisywane Baalowi i zbiory połączone z obchodem niemoralnych uroczystości.

Oz 9, 6 - "Asyrii" - tekst popr.; hebr.: "ze spustoszenia"; "Egipt... Memfis" - wspomnienie dawnej niewoli obrazem nadchodzącego nieszczęścia.

Oz 9, 7 - Inni tak popr. porządek stychów: a b e f c d.

Oz 9, 8 - Tekst skażony.

Oz 9, 8 - "Namiotu" - tekst popr.; hebr.: "na Boga".

Oz 9, 10 - Por. Lb 25,1-5; "hańba" - kult Baala.

Oz 9, 13 - Tekst skażony, różnie popr.

Oz 9, 15 - W Gilgal powstało królestwo (por. 1 Sm 11,14n), które Ozeasz potępia w Oz 8,4n.

Biblia w MP3 - słuchaj!

Czytaj komentarze do Ewangelii na DEON.pl