Wydawnictwo Pallottinum Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
 
STARY TESTAMENT
Mądrość Syracha
 

Mojżesz

45
Wyprowadził z niego człowieka miłosiernego,
który w oczach wszystkich znalazł łaskę,
umiłowanego przez Boga i ludzi,
Mojżesza, którego pamięć niech będzie błogosławiona!
W chwale uczynił go podobnym do świętych
i wielkim przez to, że był postrachem nieprzyjaciół.
Przez jego słowa położył kres cudownym znakom
i wsławił go w obliczu królów;
dał mu przykazania dla jego narodu
i pokazał mu rąbek swej chwały1.
Uświęcił go przez wierność i łagodność
i wybrał spomiędzy wszystkich żyjących.
Pozwolił mu usłyszeć swój głos,
wprowadził go w ciemne chmury
i twarzą w twarz2 dał mu przykazania,
prawo życia i wiedzy,
aby Jakuba nauczyć przymierza
i rozporządzeń swoich - Izraela.

Aaron

Wywyższył też Aarona, który w świętości był do niego podobny,
jego brata, z pokolenia Lewiego3.
4 Zawarł z nim przymierze wieczne
i dał mu kapłaństwo między ludem -
uszczęśliwił go wspaniałym strojem
i okrył go szatą chwalebną;
włożył na niego doskonały majestat
i przyodział we wspaniałe szaty5;
spodnie, tunikę i efod,
otoczył go jabłkami granatu
i licznymi wokoło złotymi dzwoneczkami,
by wydawały głos za każdym jego krokiem
i aby dźwięk ich był w świątyni,
na pamiątkę synom Jego ludu.
10 [Obdarzył go] szatą świętą, ze złota, purpury fioletowej
i czerwonej, robotą hafciarską wykonaną;
woreczkiem z urim i tummim do wyjaśniania prawdy,
misternie utkanym ze szkarłatu,
11 [ozdobionym] drogimi kamieniami, rżniętymi na sposób pieczęci,
z pismem wyrytym na pamiątkę
według liczby pokoleń Izraela;
12 wieńcem złotym na tiarze
i blachą z napisem wyrytym: "Święty"6.
Zaszczytna to oznaka czci, dzieło wspaniałe,
przepiękny strój, pożądanie oczu.
13 Nigdy przed nim nie widziano takich rzeczy7,
i nigdy ktoś obcy się nie ubierze,
jedynie tylko jego synowie
i potomkowie jego, na zawsze.
14 Jego ofiary całopalne były składane
codziennie, bez przerwy, dwa razy.
15 Mojżesz wprowadził go w czynności8
i namaścił go olejem świętym:
to stało się dla niego przymierzem wiecznym
i dla jego potomstwa, jak długo trwać będą niebiosa,
aby spełniał obrzędy święte i równocześnie był kapłanem
oraz błogosławił lud Imieniem [Boga].
16 Wybrał go ze wszystkich żyjących,
aby składał ofiarę Panu,
kadzidło i miłą woń na pamiątkę,
by dokonywał za lud swój przebłagania.
17 Dał mu przez swe nakazy
władzę nad przymierzem zarządzeń,
aby nauczał Jakuba świadectw
i oświecał Izraela w Bożym Prawie.
18 9 Niepowołani stanęli przeciwko niemu
i zazdrościli mu na pustyni,
ludzie Datana i Abirama
i zgraja Koracha, w gniewie i złości,
19 Pan ujrzał i to Mu się nie spodobało,
zostali więc zgubieni w gniewnej zapalczywości:
cudownie sprawił,
że pochłonął ich płomień Jego ognia.
20 A chwałę Aarona powiększył
i dał mu dziedzictwo,
przydzielił mu ofiarę z pierwocin,
przede wszystkim przygotował chleba w obfitości10.
21 Bo przecież spożywają oni ofiary Pana,
które dał jemu i jego potomstwu.
22 Ale nie otrzymał dziedzictwa w ziemi ludu
i między nim nie ma on działu,
albowiem On sam jest działem jego i dziedzictwem11.

Pinchas

23 Pinchas12, syn Eleazara, trzeci w rzędzie sławnych
przez to, że gorliwość okazał w bojaźni Pańskiej
i gdy lud się zbuntował, stanął twardo
dzięki szlachetnej odwadze swej duszy
<i> uzyskał przebaczenie dla Izraela.
24 Dlatego [Pan] zawarł z nim przymierze pokoju
i uczynił go przełożonym przybytku oraz swego ludu,
zapewniając jemu i jego potomstwu
godność kapłańską na zawsze.
25 Owszem, zawarł też przymierze z Dawidem,
synem Jessego, z pokolenia Judy,
ale tylko co do dziedziczenia przez całe potomstwo.
26 Niech Pan da mądrość waszym sercom,
abyście sądzili lud Jego w sprawiedliwości,
żeby nie zginęły ich dobra,
a sława ich [przetrwała] na pokolenia.
PROLOG
««  Syr 45  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Syr)
 
WSTĘP
PROLOG
««  Syr 45  »»
 

Syr 45, 3 - Por. Wj rozdz. 7-12 [->Wj 7,1]; Wj rozdz. 19-24 [->Wj 19,1]; Wj 33,18-23.

Syr 45, 5 - Por. Wj 19,9-20; Wj 33,11.

Syr 45, 6 - Por. Wj 4,14.

Syr 45, 7 - Por. Wj rozdz. 28 [->Wj 28,1].

Syr 45, 8 - Popr. wg hebr.; gr.: "oznaki władzy".

Syr 45, 12 - Wg hebr.; gr.: "z wyrzeźbioną pieczęcią poświęcenia".

Syr 45, 13 - Wg hebr.; gr.: "przed nim nie było podobnej piękności".

Syr 45, 15 - Dosł.: "napełnił mu ręce" (por. Wj 28,41; Kpł 8,1-13).

Syr 45, 18 - Por. Lb 16,1-17,15.

Syr 45, 20 - Por. Lb 18,8-21.

Syr 45, 22 - Por. Pwt 10,9.

Syr 45, 23 - Gr. Finees - por. Lb 25,1-13.

Biblia w MP3 - słuchaj!

Czytaj komentarze do Ewangelii na DEON.pl