Wydawnictwo Pallottinum Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
 
STARY TESTAMENT
1 Księga Kronik
 

Potomkowie Dawida

3
1 Oto synowie Dawida, którzy urodzili mu się w Hebronie: pierworodny Amnon z Achinoam, Jizreelitki, drugi Daniel z Abigail, pochodzącej z Karmelu, trzeci Absalom, syn Maaki, córki Talmaja, króla Geszuru, czwarty Adoniasz, syn Chaggity, piąty Szefatiasz z Abitali, szósty Jitream z jego żony Egli. Sześciu mu się urodziło w Hebronie, gdzie królował siedem lat i sześć miesięcy. Potem królował on trzydzieści trzy lata w Jerozolimie. 2 A synowie, którzy urodzili mu się w Jerozolimie: Szimea, Szobab, Natan, Salomon, czterej z Batszeby2, córki Ammiela. Potem Jibchar, Eliszua3, Elifelet. Nogah, Nefeg, Jafia, Eliszama, Eliada, Elpalet3, dziewięciu. Wszyscy ci byli synami Dawida, nie licząc synów żon drugorzędnych. A siostrą ich była Tamar4.

Królowie judzcy

10 Synem Salomona był Roboam; synem Roboama - Abiasz, synem Abiasza - Asa, synem Asy - Jozafat, 11 synem Jozafata - Joram, synem Jorama - Ochozjasz, synem Ochozjasza - Joasz, 12 synem Joasza - Amazjasz, synem Amazjasza - Azariasz, synem Azariasza - Jotam, 13 synem Jotama - Achaz, synem Achaza - Ezechiasz, synem Ezechiasza - Manasses, 14 synem Manassesa - Amon, synem Amona - Jozjasz. 15 Synowie Jozjasza: pierworodny Jochanan5, drugi Jojakim, trzeci Sedecjasz, czwarty Szallum. 16 Synowie Jojakima: jego syn Jechoniasz, jego syn Sedecjasz.

Po niewoli babilońskiej

17 Synowie Jechoniasza uprowadzonego do niewoli: jego syn Szealtiel, 18 Malkiram, Pedajasz, Szeneassar, Jekamiasz, Hoszama i Nedabiasz. 19 Synowie Pedajasza: Zorobabel i Szimei. Synami Zorobabela: Meszullam i Chananiasz oraz ich siostra Szelomit. 20 [Synowie Meszullama]: Chaszuba, Ohel, Berekiasz, Chasadiasz i Juszab-Chesed, pięciu. 21 Synowie Chananiasza: Pelatiasz i Izajasz; syn jego Refajasz, syn jego Arnan, syn jego Obadiasz, syn jego Szekaniasz. 22 Synowie Szekaniasza: Szemajasz6, Chattusz, Jigeal, Bariach, Neariasz i Szafat, sześciu. 23 Synowie Neariasza: Elioenaj, Ezechiasz i Azrikam, trzej. 24 Synowie Elioenaja: Hodawiasz, Eliaszib, Pelajasz, Akkub, Jochanan, Delajasz i Anani, siedmiu.
««  1 Krn 3  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (1 Krn)
 
WSTĘP
««  1 Krn 3  »»
 

1 Krn 3, 1 - Por. 2 Sm 3,2-5.

1 Krn 3, 5 - Por. 1 Krn 14,3-7; 2 Sm 5,14-16. "Batszeby" - hebr. Ma : "Bat-Szua" - omyłkowo.

1 Krn 3, 6.8 - Popr. wg 1 Krn 14,5.

1 Krn 3, 9 - Por. 2 Sm 13,1n.

1 Krn 3, 15 - Raczej "Joachaz" (rkp, LXX).

1 Krn 3, 22 - Por. Ezd 8,3.

Biblia w MP3 - słuchaj!

Czytaj komentarze do Ewangelii na DEON.pl