Wydawnictwo Pallottinum Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
 
NOWY TESTAMENT
List do Filemona
 

Adres

1
Paweł, więzień1 Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz1 brat, do Filemona umiłowanego, naszego współpracownika, do Apfii, siostry2, do naszego towarzysza broni Archipa i do Kościoła [gromadzącego] się w tym domu. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.

Uznanie dla adresata

Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam cię w moich modlitwach, słysząc o twojej miłości i wierze, jaką żywisz względem Pana Jezusa i dla wszystkich świętych. Oby twój udział w wierze okazał się twórczym w głębszym poznaniu wszelkiego dobrego czynu, [jaki jest do spełnienia] wśród was dla Chrystusa. Bracie, doznałem wielkiej radości i pociechy z powodu twojej miłości, że [mianowicie] serca świętych otrzymały od ciebie pokrzepienie.

Prośba o przebaczenie dla Onezyma

A przeto, choć z całą swobodą mogę w Chrystusie nakładać na ciebie obowiązek, to jednak raczej proszę w imię miłości, skoro już jestem taki. Jako stary3 Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa - 10 proszę cię za moim dzieckiem - za tym, którego zrodziłem4 w kajdanach, za Onezymem. 11 Niegdyś dla ciebie nieużyteczny, teraz właśnie i dla ciebie, i dla mnie stał się on bardzo użyteczny5. 12 Jego ci odsyłam; ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do domu! 13 Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi w kajdanach [noszonych dla] Ewangelii. 14 Jednakże postanowiłem nie uczynić niczego bez twojej zgody, aby dobry twój czyn był nie jakby z musu, ale z dobrej woli. 15 Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze, 16 już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego. [Takim jest on] zwłaszcza dla mnie, ileż więcej dla ciebie zarówno w doczesności6, jak w Panu. 17 Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie! 18 Jeśli zaś wyrządził ci jaką szkodę lub winien cokolwiek, policz to na mój rachunek! 19 Ja, Paweł, piszę to moją ręką, ja uiszczę odszkodowanie - by już nie mówić o tym, że ty w większym stopniu winien mi jesteś samego siebie. 20 Tak, bracie, niech ja przez ciebie doznam radości w Panu: pokrzep moje serce w Chrystusie!

Polecenia i pozdrowienia

21 Piszę do ciebie ufny w twoje posłuszeństwo, świadom, że nawet więcej zrobisz, niż mówię. 22 A zarazem przygotuj mi gościnę: ufam bowiem, że będę wam zwrócony dzięki waszym modlitwom. 23 Pozdrawia cię Epafras7, mój współwięzień w Chrystusie, 24 [oraz] Marek, Arystarch, Demas, Łukasz - moi współpracownicy8. 25 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa [niech będzie] z duchem waszym! Amen.
«« Flm 1  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Flm)
 
WSTĘP
«« Flm 1  »»
 

Flm 1, 1 - "Więzień" - zob. Wstęp; "Tymoteusz" - zob. 2 Kor 1,1
.

Flm 1, 2 - Tzn. chrześcijanki. Zob. brat. Por. Dz 1,15; Rz 16,1; 1 Kor 7,15.

Flm 1, 9 - Apostoł ma wtedy 55-60 lat.

Flm 1, 10 - W sensie doprowadzenia do wiary i chrztu.

Flm 1, 11 - Gra słów: samo imię "Onezym" po gr. znaczy "pomocny".

Flm 1, 16 - Dosł.: "w ciele".

Flm 1, 23 - Por. Kol 1,7; Kol 4,12.

Flm 1, 24 - Marek ewangelista (por. Dz 12,12 itd.); Arystarch, towarzysz św. Pawła (por. Dz 19,29; itd.); Demas, towarzysz (Kol 4,14), który później odszedł (2 Tm 4,10); Łukasz, ewangelista i autor Dziejów Apostolskich (Kol 4,14; 2 Tm 4,11).

Biblia w MP3 - słuchaj!

Czytaj komentarze do Ewangelii na DEON.pl